FabrykaWiedzy.com
Witaj w biurze prasowym księgarni internetowej FabrykaWiedzy.com
Księgowania 2019 wg znowelizowanych regulacji UoR, MSSF/MSR oraz podatkowych – praktyczne wskazówki
W książce zaprezentowano wybrane zdarzenia gospodarcze i ich skutki w księgach rachunkowych.
Rachunkowość i podatki
2019-02-20, 09:35
Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły po 1 stycznia 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące oceny pracy nauczycieli – likwidacja regulaminów określających wskaźniki oceny pracy i wydłużenie czasu na ocenę okresową to efekt wejścia w życie nowelizacji Karty Nauczyciela oraz nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego. Niniejsza publikacja ma pomóc Państwu odnaleźć się w nowych regulacjach, zaktualizować oraz usystematyzować wiedzę w ich stosowaniu.
Oświata
2019-02-19, 13:59
Nowe wydanie książki „Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu”
Wydaje się, że o nadzorze pedagogicznym napisano już wszystko, ale znajdziecie tu Państwo informacje, które na pewno zainteresują i pozwolą inaczej spojrzeć na to zagadnienie. Bo przecież nadzór pedagogiczny to nie tylko obserwacje zajęć, monitorowanie, kontrola czy ewaluacja. To po prostu systemowe rozwiązania funkcjonowania szkoły.
Oświata
2019-02-19, 13:53
CD Dokumentacja ochrony danych – wzory dokumentów niezbędne w pracy IOD. Cz. 2
Ponad 30 edytowalnych, zgodnych z RODO i polskim ustawodawstwem wzorów dokumentów. Ułatwią Ci one wypełnianie obowiązków, które nakłada RODO. Od klauzul informacyjnych, poprzez rejestr czynności przetwarzania, aż po instrukcję postępowania w przypadku naruszeń.
Ochrona Danych Osobowych
2019-02-19, 13:36
Prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego 2019
Trzeba na bieżąco monitorować i kontrolować stan techniczny każdego obiektu budowlanego w celu nieustannego utrzymywania go w dobrym stanie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym.
Budownictwo i nieruchomości
2019-02-19, 13:27
Zmiany w prawie budowlanym 2019
Prawo budowlane poddawane jest ciągłej optymalizacji. W ciągu roku pojawi się od kilku do kilkunastu zmian w ustawie. Trzeba też pamiętać, że ustawodawca ciągle pracuje na rewolucją w prawie budowlanym – jej ostateczny kształt nadal nie jest znany.
Budownictwo i nieruchomości
2019-02-19, 13:21
Zamówienia publiczne placówek oświatowych
Szkoły, przedszkola i placówki samorządowe mogą udzielać zamówień publicznych. Procedura udzielania tych zamówień jest skomplikowana i budzi wiele wątpliwości. Skorzystaj z nowej publikacji w Fabryce WIP - „Zamówienia publiczne placówek oświatowych”.
Oświata
2019-02-14, 12:47
Kompendium prawa wewnątrzszkolnego
Prezentujemy najnowsze wydanie publikacji „Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego". Książka zawiera zbiór dokumentów szkolnych wraz ze szczegółowym omówieniem, jak je wprowadzać, stosować, jakie organy je wydają oraz jaka powinna być podstawa prawna poszczególnych aktów normatywnych. Do publikacji dołączono CD z przykładami ponad 75 dokumentów ustanawianych przez radę pedagogiczną, radę szkoły i radę rodziców.
Oświata
2019-02-14, 12:39
Nowość w Fabryce WIP – „Kodeks pracy 2019 z komentarzem do zmian”
Od 2019 r. Kodeks pracy przewiduje skrócony, 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Umożliwia również prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej nie tylko w formie papierowej, lecz również elektronicznej.
Kadry, ZUS, Płace
2019-02-07, 16:03
„Kodeks pracy 2019” w kieszonkowym wydaniu – już dostępny na FabrykaWiedzy.com
Początek 2019 roku przyniósł rewolucyjne zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
Kadry, ZUS, Płace
2019-02-07, 15:54
Sposób na sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych – skorzystaj z wypełnionych przykładów!
To już 5 edycja tej publikacji. Tym razem, aby ułatwić księgowym pracę, zawarliśmy w niej gotowe, wypełnione wzory sprawozdań.
Sektor publiczny (budżetówka)
2019-01-30, 09:43
Vademecum dokumentacji kadrowej 2019
Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców wiele obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
Kadry, ZUS, Płace
2019-01-29, 15:52
Czas pracy 2019 – na przykładach, wzorach i grafikach
Komentarz do przepisów to zazwyczaj solidna lektura, ale… ciężka do przetrawienia i dość „teoretyczna”. Ten komentarz jest inny. Kładzie nacisk na przykłady, wzory i grafiki. Oraz konkretne praktyczne wskazówki. A te są bezcenne w tak trudnej tematyce, jak czas pracy.
Kadry, ZUS, Płace
2019-01-29, 14:30
Jak obecnie prowadzić akta i ewidencjonować czas pracy – po zmianach z 2019 r.
W 2019 roku nastąpiła rewolucja w zakresie dokumentacji pracowniczej. Pojawił się skrócony okres przechowywania części akt (pod pewnymi warunkami), możliwość przejścia na e-akta, a także kilka zmian w papierowej dokumentacji pracowniczej. Duże zmiany objęły tez ewidencjonowanie czasu pracy. I wreszcie: doszedł nowy obowiązek informacyjny. Bardzo łatwo o błędy. Jak ich uniknąć?
Kadry, ZUS, Płace
2019-01-29, 14:15
Proste kwestie kadrowo-płacowe w samorządzie – to możliwe!
W działach kadr i płac jednostek samorządowych powinna znaleźć się publikacja dotycząca specyfiki stosunku pracy w jednostkach samorządowych, porządkująca zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników takich jednostek. Niewątpliwie jest nią książka „Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2019”, która właśnie ukazała się nakładem Grupy tematycznej 2 (Personel).
Kadry, ZUS, Płace
2019-01-28, 15:50
Emerytura 2019? Ale dla kogo i na jakich warunkach?
W bibliotece każdego zainteresowanego, zwłaszcza osób zbliżających się do emerytury ale także pracodawców, mających spory wkład w zakończone sukcesem staranie się pracownika o świadczenie emerytalne, powinna znaleźć się publikacja porządkująca aktualnie obowiązujące przepisy, wyjaśniająca zasady przechodzenia na emeryturę według dzisiejszego prawa. Taka książka to „Emerytury 2019. Kto i z czego może skorzystać.”, która ukazała się nakładem Grupy tematycznej 2 (Personel).
Kadry, ZUS, Płace
2019-01-28, 15:38
Pytania o plan finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Prawidłowo przygotowany plan finansowy jednostki, wzmacnia jej sprawność jej funkcjonowania. W książce, poza prezentacją jak duże znaczenie ma planowanie dla właściwej realizacji zadań publicznych, przedstawiamy metodologię budowy rocznego planu działalności − planu finansowego. Przedstawiamy przy tym zasady obowiązujące przy jego konstrukcji w różnych formach organizacyjnoprawnych podmiotów tworzących sektor finansów publicznych.
Sektor publiczny (budżetówka)
2019-01-25, 14:27
Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych
Dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i pracowników przebywających na jej terenie. Aby uniknąć wypadków albo konsekwencji, gdy już do nich dojdzie, szkoła musi spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizacja tych obowiązków podlega regularnym kontrolom zarówno zewnętrznym (kontrola budowlana, sanepid, PIP, straż pożarna, kuratorium), jak i wewnętrznym.
Oświata
2019-01-23, 12:21
Zatrudnianie kierowców – co się zmienia w 2019 r.?
Rok 2019 przynosi kolejne zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania i dokumentacji pracowniczej. Kierowcy to przy tym szczególna grupa pracownicza, a ich przyjęcie do pracy nakłada na pracodawcę określone wymogi. Wszystko na ten temat, a także wzory dokumentów dla firm transportowych na płycie CD, czytelnicy znajdą w nowości wydawniczej „Zatrudnianie kierowców 2019. Umowy, badania lekarskie i szkolenia, dokumentacja”.
Transport
2019-01-22, 15:04
Dokumentacja ochrony danych – wzory dokumentów niezbędne w pracy IOD. Cz. 1 CD
Ponad 30 edytowalnych, zgodnych z RODO i polskim ustawodawstwem wzorów dokumentów. Ułatwią Ci one wypełnianie obowiązków, które nakłada RODO. Od zgód, poprzez umowę powierzenia, aż po upoważnienia.
Ochrona Danych Osobowych
2019-01-21, 15:33
Szkoła oparta na współpracy – to możliwe!
W bibliotece każdego dyrektora szkoły powinna znaleźć się publikacja porządkująca zakres i formy współpracy dyrektora z innymi organami placówki. Taką książką jest „Szkoła oparta na współpracy. 61 obszarów współpracy, podział zadań, ważna rola rodziców”, która właśnie ukazała się nakładem Grupy Wydawniczej Oświata.
Oświata
2019-01-11, 16:02

FabrykaWiedzy.com

Księgarnia internetowa Fabryka Wiedzy oferuje publikacje i książki specjalistyczne niezbędne w codziennej pracy specjalistów.

Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy | Zgoda cookies